وبلاگ خبری پن‌لاگ: به انگیزه سالگرد فاجعه ۱۳۶۷، تابستان ۱۳۸۴ تابستانیِ ديگر ۰۰۰!

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: به انگیزه سالگرد فاجعه ۱۳۶۷، تابستان ۱۳۸۴ تابستانیِ ديگر ۰۰۰! خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Thursday, September 01, 2005
 

به انگیزه سالگرد فاجعه ۱۳۶۷، تابستان ۱۳۸۴ تابستانیِ ديگر ۰۰۰!

هر کتاب زندان، نشان بُومِ مرگ وتباهی نظام های دیکتاتوری
سندجنايت عليه بشريت !
در هفده سال گذشته با چند سوال ساده :

 _ اسلام آورده ای ؟ نه ۰ اعدام!

 _ اسلام آورده ای ؟ هميشه مسلمان بوده ام ۰ نماز می خوانی ؟ نه ۰ اعدام !

 _ اسلام آورده ای ؟ آری ۰ نماز ميخوانی ؟ آری ۰

 _ به ولايت مطلقه فقيه ايمان داری ؟ آری ۰

 _حاضری به تير باران شدگان تيرخلاص بزنی و گروهت را منکر شوی؟ نه ۰ اعدام !
آری چنين بود ، که هفده سال پيش ازاين ، بر پايه فتوای خليفه زمان و رهبر بی چون و چرای جنون و جنايت خمينی که فرمان راند :" ازآنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده وهرچه ميگويندازروی حيله ونفاق آنهاست وبه اقرارسران آنهاازاسلام ارتداد پيدا کرده اند، وباتوجه به محارب بودن آنها درشمال غرب وجنوب کشورباهمکاريهای بعث عراق ونيزجاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما، باتوجه به ارتباط آنان با استکبارجهانی وضربات ناجوانمردانه آنان ازابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که درزندانهای سراسرکشوربرسرنفاق خودپافشاری کرده ومی کنندمحارب ومحکوم به اعدام می باشند وتشخيص موضوع نيزدرتهران با رای اکثريت آقايان حجته الاسلام نيری وجناب آقای اشراقی(دادستان تهران) ونماينده ای ازوزارت اطلاعات می باشد، اگرچه احتياط دراجماع است ، وهمين طوردرزندانهای مراکزاستان کشوررای اکثريت آقايان قاضی شرع،دادستان انقلاب وياداديارونماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم برمحاربين ساده انديشی است، قاطعيت اسلام دربرابردشمنان خداازاصول ترديدناپذيرنظام اسلامی است، اميدوارم باخشم وکينه انقلابی خودنسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوندمتعال راجلب نمايند،آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه وشک وترديد نکند وسعی کنند " اشدءعلی الکفار" باشند۰ترديد درمسائل قضايی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاک ومظهرشهدا می باشد۰ والسلام۰ روح الله الموسوی خمينی " (خاطرات حسين منتظری ، به نقل ازنشریه ؛ انقلاب اسلامی درهجرت ، شماره ۵۰۵، تاريخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۰) در تابستانی خونين ، ازهر بامدادان تا پگاه درهرهفت روز از چندين و چند هفته ، جنون زده گان " کمسيون مرگ " به اجراء فتوای امام شان برآمدند و چندين هزار سربداررا برسردار کردند!ادامه در...
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?