وبلاگ خبری پن‌لاگ: باند نظامی – امنیتی با چکمه در "خط امام"

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: باند نظامی – امنیتی با چکمه در "خط امام" خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Wednesday, February 20, 2008
 

باند نظامی – امنیتی با چکمه در "خط امام"

اعلام پیگرد قضایی گردانندگان یک پایگاه اینترنتی وابسته به باند دولتی نظامی – امنیتی، جدال تقسیم قُدرت در جمهوری اسلامی که گرد تقسیم کُرسیهای مجلس آتی مُلاها جریان دارد، شدت تازه ای گرفته است.
وابستگان دولت در پایگاه مزبور، اعتراض نوه آیت الله خُمینی نسبت به جانبداری سرکرده سپاه پاسداران از باند حُکومتی "اصولگرا" را با افشای گوشه هایی از رانت خواری این آقازاده تلافی کرده بودند. این حمله که آشکارا به سفارش و با پُشتیبانی بُلندپایه ترین مقامهای دولتی و نظامی صورت گرفت، فَُرصت مُناسبی را در اختیار باندهای رقیب گُذاشت تا تدارُکات گرایش نظامی – امنیتی در دولت برای به زیر ناخُن کشیدن انحصاری مجلس هشتُم و از این راه حفظ اهرُمهای قدرت تا دستکم شش سال آینده را زیر ضرب بگیرند.
حمله باند نظامی - امنیتی به نوه ی برپاکُننده جمهوری اسلامی، عزم این جریان برای کنار زدن همه ی موانعی که بر سر راه این هدف قرار گرفته و قُربانی کردن تابوهای مُورد توافُق "نظام" را به نمایش گُذاشته است. از این زاویه، باند مزبور به دُرُستی می تواند ادعا کُند که در "خط امام" گام می زند و آموزه های ماکیاولیستی آقای خُمینی را که دُروغگویی، عهد شکنی، خیانت به نزدیکان خود و سوواستفاده از مذهب را به اصول قُدرت ورزی بدل ساخته بود، به خوبی فرا گرفته است.
تمام برآشُفتگی باندهای رقیب این جریان، از گُسترش سیاست مزبور به کارتل "یاران و شاگردان امام" سرچشمه می گیرد؛ جایگاهی که به زبان دیگر، به آدرس میراث بران "انقلاب اسلامی" اشاره می کند. یورش جدید باند دولتی نظامی – امنیتی بیانگر آن است که سرپرستی قبر و جنازه سیاسی آیت الله خُمینی، دیگر شرطهای کافی برای نصیب بُردن از مُرده ریگ او به حساب نمی آیند.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?